Regulované látky a F - plyny

Provádíme servis a instalaci stabilních hasicích zařízení, které obsahuje regulované látky a F-plyny. Dále provádíme kontrolu těsnosti tlakových nádob.
 
Certifikace
Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti, které stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie.
Jen certifikovaná osoba může v oblasti regulovaných látek vykonávat
a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,
b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
c) kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky,
d) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,
e) regeneraci regulovaných látek,
f) zneškodňování regulovaných látek, nebo
g) skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
 
Vizuální a manuální kontrola
Při zjišťování poškození a známek úniku provádějí certifikovaní pracovníci vizuální kontrolu ovládacích prvků, zásobníků, součástí a spojů, které jsou vystaveny tlaku. Každé podezření na únik fluorovaného skleníkového plynu ze systému požární ochrany musí být ověřeno certifikovanými pracovníky. Podezření na únik zakládá jedna nebo několik následujících situací:
a) pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik;
b) zásobník vykazuje snížení tlaku o více než 10 % po odečtení vlivu teploty;
c) zásobník vykazuje úbytek množství hasicí látky o více než 5 %
 
Oprava netěsnosti
Provozovatel zajistí, aby opravu nebo výměnu provedli pracovníci, kteří jsou k takové činnosti certifikováni. Provozovatel zajistí, aby před opětovným naplněním byla provedena zkouška těsnosti.
 
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
Provozovatel zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nezajistí u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou,
b) nezajistí u nově instalovaných zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou bezprostředně po jejich uvedení do provozu,
c) nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
d) nezajistí kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců,
e) nezajistí bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů,
f) neprovede kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,
g) nevede záznamy o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
h) neuvede v záznamech podle písmene g) požadované údaje,
i) neuchová záznamy podle písmene g) nejméně po dobu 5 let,
j) nepředá záznamy podle písmene g) na vyžádání ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi,
k) nezajistí znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou, nebo
l) nezajistí, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, instalaci, údržbu nebo servis zařízení provedla certifikovaná osoba.
Za přestupek lze uložit pokutu pokuta do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene k),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmena a) až e) nebo g)
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmena f), h) až j) nebo l).

Kontaktujte nás

TOPlist

Nová rubrika

05.03.2021 19:29
Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz