Revize hasicích přístrojů- provádíme za nižší ceny než konkurence    

 

Prohlídka hasicích přístrojů se musí provádět v okamžiku umístění do provozu a následně se mají prohlídky provádět v intervalech 30 dnů. Jestliže to okolnosti vyžadují, musí se prohlídka hasicích přístrojů provádět v častějších intervalech.

U hasicích přístrojů musí být provedena revize nejméně jedenkrát za rok, avšak v intervalu delším než 6 měsíců,

současně s hydrastatickou tlakovou zkouškou a jestli že je to výslovně určeno při prohlídce.

Při roční revizi se hasicí přístroj:

1) podrobý prohlídce plomby a zajištovacího mechanismu, zda nebyl hasicí přístroj použit,

2) je podroben výměně zajištovacího machanismu a opatřen novou plombou,

4) je podroben kontrole tlaku,

5) je podroben kontrole hadice

6) opatřen nalepeným štítkem s vyznačeným údajem o tom, že byla provedena požadovaná revize.

Kromě roční kontroly se musí v intervalech nepřevyšující 5 let provádět periodická kontrola.

Postup při periodické kontrole hasicího přístroje:

Hasicí přístroj se zcela vyprázdní. Po vyprázdnění musí tlakoměr s rozsahem stupnice od nuly (pokud je použit) ukazovat stav vyprázdnění. Hasicí přístroj se otevře, vnitřní povrch se vyčistí a prověří se z hlediska koroze nebo poškození. Jestliže je hasicí přístroj mírně zkorodován nebo poškozen, musí být vyřazen nebo podroben tlakové zkoušce. Jestliže je silně zkorodován nebo poškozen, musí být vyřazen. Dále se prověří proudnice, filtr a hadice, odvzdušovací otvory v uzávěru nebo sestavě ventilu a vnitřní stoupací trubice.Vše se dle potřeby vyčistí.

Organizace provádějící periodickou kontrolu hasicího přístroje musí udržovat záznamy o servisu všech hasicích přístrojů. Datum, kdy bal servis proveden. každý hasicí přístroj musí mít přilepen štítek, na níchž je uveden měsíc a rok provedeného servisu.

Nejméně v intervalech jedenkrát za 10 let se musí hasicí přístroj podrobit hydrostatické tlakové zkoušce.

 

Umístění hasicích přístrojů(hasicího přístroje)

(1) Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.

(2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

(3) Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

(4) Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

(5) V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Prohlédněte si náš ceník: Ceník služeb

                                                                                                                                   

Kontaktujte nás,pokud máte zájem o naše služby

TOPlist

Nová rubrika

05.03.2021 19:29
Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz