Kontrola a revize hydrantů-provádíme revize (kontrolu) vnitřních, venkovních nadzemních i podzemních hydrantů

 

Provádět revizi (kontrolu) hydrantu provádí osoba odborně způsobilá a znalá všech měřících postupů.   

 
Požární vodovody (hydranty) - pro zajištění dostatečného množství vody pro hašení rozlišujeme vnější a vnitřní (včetně systémů suchovodů – nezavodněných požárních potrubí) musí být přístupné, označené a vybavené dle požadavků požární ochrany. Vlastníci bytových domů a provozovatelé činností musí zajistit jejich kontrolu a údržbu, pokud jsou v jejich majetku a správě. Stávající hydrantový systém bytových domů je často omezeně funkční. Ve většině případů chybí vlastní vyzbrojení hydrantové skříně nebo je hydrantová skříň uzamčena a v bezprostřední blízkosti není viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení. Tím je znemožněn v případě požáru rychlý a účinný zásah.
 
Pro kontrolu celkového přetlaku v požárních hydrantech se používá měřící zařízení. Toto zařízení se jmenuje T kus. T kus se dá pomocí pevné spojky 52C nebo 25D popřípadě 75B a požární hadice připojit na každý nástěnný hydrant. Pro měření je nutné používat izolované požární hadice s vnitřní pogumovanou vložkou. Po skončení měření je nutné uvést hydranty do provozuschopného stavu. 
Požární hadice musí být ukončena uzavíratelnou proudnicí, na které musí být možno volit následující nastavení:
a) zavřeno
b) sprchový proud
c) plný proud
Zkouška hadice se provádí zkušebním tlakem 2,4 MPa. Všechny tlaky jsou tlaky manometrické a jsou vyjádřeny v megapascalech ( 1 Mpa = 10 barů).
Pokud je hydrantová skřín zaplombovaná, pak síla nezbytná k otevření a odjištění plomby nesmí být menší než 20N a větší než 40N. Hydrantová skřín musí být opatřena návodem k použití. Hydrantová skřín musí být opatřena značkou "hydrantový systém" značka může ale nemusí být v luminiscenčním provedení.
Postup kontroly požární hadice dle dle EN671/3
Hadice se musí zcela rozvinout, natlakovat tlakem, který je v rozvodu budovy a zkontrolavat požadavky podle následujících bodů:
a) zařízení je volně přístupné a nepoškozené
b) návody k obsluze jsou jasné a čitelné
c) umístění je zřetelně označeno
d) upevnění na stěnu je vhodné pro daný účel, je stabilní a pevné
e) průtok kapaliny je rovnoměrný a dostatečný
Tlak a průtok se měří pomocí měřidla. Všechny hadice se musí každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak podle EN671-1 nebo EN 671-2  
 
Po provedení revize hydrantů vypracujeme revizní zprávu, která odpovídá normativním požadavkům. Pokud není vypracovaný protokol dle normy je předpoklad, že hasiči neschválí kolaudaci.
 
Oslovte nás a můžete si býti jisti, že revize proběhne dle platné legislativy.
Máme oprávnění k provádění revizí a kontrola hydrantových systémů od největšího českého výrobce Pavliš a Hartmann.
 
Podívejte se na náš ceník zde
 

 

I takto může vypadat hydrant!!!

 

Kontaktujte nás,

pokud máte zájem o naše služby.

TOPlist

Nová rubrika

05.03.2021 19:29
Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz