Oprávnění

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle ministerstva vnitra - odkaz zde

Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“

Kontrolu provozuschopnosti, údržbu a opravy požárně bezpečnostního zařízení jsou oprávněny provádět odborně způsobilé osoby tj. znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený Ministerstvem vnitra, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky ve smyslu § 33 odst. 2 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotel požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení všech výrobců mohou dále zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra.

Zmíněné osoby mohou provádět kontroly provozuschopnosti u každého požárně bezpečnostního zařízení bez ohledu na to, kdo je výrobcem konkrétního požárně bezpečnostního zařízení.

Sjednocení aplikační praxe se opírá o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. a o rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1502/2016-138.

Oprávnění k provozování činnosti na úseku požární ochrany :oprávnění k PO.jpg (3434334)

Oprávnění k provádění kontroly hydrantů:Osvědčení o způsobilosti k revizi hydrantů.jpg (1,4 MB)

Oprávnění k provádění kontrol a montáži požárních ucpávek:Osvědčení Hilti.pdf (100054)

Oprávnění k provádění periodických zkoušek na hasicí přístroje:Tičr.jpg (2006860) 

Oprávnění k provádění kontrol nouzového ovětlení:Karel Hrbek vyhláška 50.pdf (0)

Oprávnění k provádění kontrol a montáži požárních ucpávek: Intumex 001.jpg (1190042)

Oprávnění k porovádění kontrol a revizí požárních klapek Systemair: Oprávnění Systemair požární klapky 001.jpg (550731)

Oprávnění k porovádění kontrol a revizí požárního odvětrávání Systemair: Oprávnění Systemair 001.jpg (462216)

Oprávnání EPS COOPER, MENVIER a EATON: Oprávnění ke kontrole a montáži EPS Cooper 001.jpg (738248)

Oprávnění k montáži a revize plynových detektorů CO2, Metan, Propan butan: Osvědčení k montáži a servisu plynových detektorů 001.jpg (115,4 kB)

Oprávnění k provádění revizí a kontrol hasicích přístrojů: Oprávnění HP, 2016 001.jpg (370304)

Oprávnění k provádění kontroly a kalibraci čidel od firmy J.T.O System, Rožnov pod Radhoštěm: Osvědčení k provádění kalibraci J.T.O. System 001.jpg (388236)

Osvědčení o odborné způsobilosti k zajištování úkolů k prevenci rizik v oblasti BOZP: Osvědčení BOZP 001.jpg (502324)

Seznam kvalifikovaných dodavatelů: Elektronicky_vypis_SKD_04986458-2018_04_23_22_10_7.pdf (161,4 kB)

Osvědčení k provádění montáži a opravě požární ucpávky: Osvědčení Promat a Intumex.pdf (1622902)

Osvědčení k provádění montáži a opravě požární ucpávky: Osvědčení Hilti 1.pdf (2256594)s

C Certifikát - kalibrační směs CO: Skener_20190101 (2).pdf (4748572) , Skener_20190101.pdf (4703420)

Osvědčení k montáži a kalibraci detektorů Viteko: Certifikát ke kalibraci detektorů Viteko 001.jpg (354,1 kB)

Certifikát vydaný Ministerstvem životního prostředí:  regulované látky a flourované skleníkové plyny  

Nové oprávnění k montáži a revize plynových detektorů CO2, Metan, Propan butan: Osvědčení Augusta 001.jpg (125922)

Oprávnění ke kontrole a kalibraci detektorů Evikon: Osvědčení ke kalibracím EVIKON-Karel Hrbek.pdf (448284) 

Certifikáty - kalibrační směs Metan: Certifikát ke kalibraci detektorů Viteko 001.jpg (362649)

Nová rubrika

05.03.2021 19:29
Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz