Kalibrace, montáž, revize čidel a detektorů plynu oxidu uhelnatého, metanu a propan butanu

MONTÁŽ, SERVIS A KALIBRACE
Servis a kalibraci mohou vykonávat jen kvalifikované osoby, pověřené výrobcem.
Opravy detektoru provádí výrobce nebo jím pověřená servisní firma.

Po kalibraci od nás obdržíte kalibrační protokol.
Kalibrace prístroje je v podstatě nastavení signalizacních mezí, pri nichž přístroj začne automaticky signalizovat. Kalibrace se provádí pomocí kalibrační směsi plynu (plyn + vzduch) stejného druhu a koncentrace, jako je plyn, který se má zjištovat. Je to proces, kdy se do paměti přístroje ukládá referenční hodnota signálu senzoru úměrná druhu plynu a jeho koncentraci. Počáteční kalibraci přístroje provádí výrobce po zahoření senzoru pri teplote 20 ±2 °C a při relativní vlhkosti 60 ±5%. Kalibraci přístroje je nutno provést po jeho instalaci za provozních podmínek s ohledem na teplotu a vlhkost a pak kalibrace provádět pravidelně jednou rocně. Před provedením kalibrace je nutno zajistit, aby přístroj byl v činnosti několik dní a před kalibrací zajistit ventilaci prostoru k dosažení čistého vzduchu. Kalibrace se provádí připravenou kalibrační směsí s ověřeným složením v tlakové láhvi.

Signalizuje-li přístroj výskyt plynu, provedte ihned nezbytná opatření pro zabránení zvýšení koncentrace plynu nad mez výbušnosti a jeho následnému výbuchu. Uzavřete přívod plynu do objektu, zajistěte dostatečnou ventilaci otevřením oken a dveří, uhaste případný otevřený ohen, zabrante vzniku jiskření, vypněte elektrický proud v objektu a provedte i jiná opatření dle situace.

Detektory hořlavých plynů dle vyhlášky o požární prevenci jde o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení. K instalaci, použití a údržbě detektoru hořlavých plynů v obytných budovách by měla být aplikována norma ČSN EN 50244 a zároveň je nezbytné respektovat návod výrobce. Při umisťování detektorů je nutno brát ohled zejména na druh plynu, umístění oken a dveří, a také dbát pokynů výrobce. Nejpravděpodobnějším prostorem, kde může plyn unikat, bývá místnost se samotným spotřebičem, nebo prostor, kde se nachází spoj mezi spotřebičem a pevnou instalací v budově. Detektor na zemní plyn (je lehčí než vzduch) má být instalován nad úrovní možného zdroje úniku (obvykle 0,3 m od stropu). Detektor na propan-butan by se měl nacházet co nejníže (obvykle 0,1 m nad podlahou). Detektory by neměly být instalovány v místech, kde nábytek nebo jiné předměty brání proudění vzduchu, v blízkosti ventilace či v těsné blízkosti samotného plynového spotřebiče. Detektory musejí být udržovány v čistotě, přičemž by měla být kontrolována průchodnost. Umístění detektorů hořlavých plynů otvorů. Kontrola provozuschopnosti by měla být provedena alespoň 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší.

Naše kalibrační soustava:

TOPlist
TOPlist

Kontaktujte nás

Nová rubrika

05.03.2021 19:29
Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz